Projekt Unijny

Przedsiębiorstwo Kamienna Grzegorz Kurpiński jako lider konsorcjum wraz z KGHM CUPRUM SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWYM realizuje projekt pn.”Zintegrowany system obróbki surowca skalnego. Proekologiczna linia produkcyjna, oparta na idei zrównoważonego rozwoju i dostosowana do obsługi przez osoby niepełnosprawne” zgodnie z umową nr: RPDS.01.02.01-02-0040/20-00 podpisaną dnia 15.06.2021 roku w ramach Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działania 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałania 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”, Schematu 1.2A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pn. „Zintegrowany system obróbki surowca skalnego. Proekologiczna linia produkcyjna, oparta na idei zrównoważonego rozwoju i dostosowana do obsługi przez osoby niepełnosprawne” jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czas realizacji projektu: 01.05.2021-31.03.2023

Czas realizacji projektu: 01.05.2021-31.03.2023

Konsorcjum realizujące:

  • Kamienna Grzegorz Kurpiński – Lider
  • KGHM CUPRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej wynikającej z prowadzenia działań mających na celu opracowanie zintegrowanego systemu obróbki surowca skalnego.

Stały wzrost konkurencyjności firm we wszystkich branżach technicznych niesie za sobą konieczność poczynienia odpowiednich oszczędności. Oszczędność dotyczy zasobów naturalnych, zasobów ludzkich oraz ekonomicznych. Niniejszy projekt jest odpowiedzią na takie zapotrzebowanie rynkowe.

Planowane efekty:

Efektem projektu będzie budowa nowatorskiego systemu produkcyjnego, którego obsługa może być powierzona osobom niepełnosprawnym, wdrożenie urządzeń zapewniających zrównoważony rozwój oraz innowacyjna technologia badania stanu technicznego maszyn.

Wartość projektu: 3 416 494,50  zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 395 810,00 zł

Zobacz najnowsze projekty